Warunki korzystania

Ostatnia modyfikacja warunków: Kwiecień 30th 2021

Witamy na stronach internetowych Corsano Health BV (CORSANO).

„Witryny CORSANO” obejmują
https://corsano.com,
oraz inne strony internetowe, na których publikowane są niniejsze Warunki użytkowania. CORSANO jest czasami określane w niniejszym dokumencie jako „my”, „nas” lub „nasze”.

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z WITRYNY CORSANO PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA.

Korzystając z dowolnej witryny CORSANO, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania, nie możesz korzystać ze Stron CORSANO.

Należy pamiętać, że do niektórych usług lub funkcji oferowanych w niektórych Witrynach CORSANO mogą mieć zastosowanie specjalne warunki. Warunki te są publikowane w związku z odpowiednią usługą lub funkcją. Wszelkie takie warunki stanowią dodatek do niniejszych Warunków użytkowania, a w przypadku konfliktu mają pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami użytkowania.

CORSANO może zmienić niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie, aktualizując ten wpis. Użytkownik jest związany każdą taką modyfikacją i dlatego powinien okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z niniejszymi Warunkami użytkowania. Dalsze korzystanie z Witryn CORSANO po modyfikacji oznacza zgodę na modyfikację.

1. Wykorzystanie treści
Treści zawarte w Witrynach CORSANO, takie jak tekst, grafika, obrazy, audio, wideo i inne materiały, jak również nazwy domen, slogan, organizacja i wygląd użytkownika (łącznie „Treść”), są chronione podlega prawu autorskiemu, znakom towarowym i innym podobnym przepisom w Szwajcarii i innych krajach i jest własnością firmy CORSANO lub osób trzecich, które udzieliły CORSANO licencji na swoje Treści lub są przez nią kontrolowane. Nieautoryzowane użycie Treści może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa. W przypadku, gdy Witryna CORSANO jest skonfigurowana w celu umożliwienia pobierania określonej Treści, użytkownik może pobrać jedną kopię takiej Treści na jeden komputer wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego w domu, pod warunkiem, że (a) zachowasz wszelkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności zawarte w oryginalnej Treści, (b) nie wolno sprzedawać ani modyfikować Treści ani reprodukować, wyświetlać, publicznie odtwarzać, rozpowszechniać lub w inny sposób wykorzystywać Treści w jakimkolwiek celu publicznym lub komercyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy CORSANO oraz (c ) nie możesz używać Treści w sposób sugerujący powiązanie z jakimkolwiek z naszych produktów, usług lub marek.

Bez uprzedniej pisemnej zgody CORSANO nie wolno „odbijać” na jakimkolwiek innym serwerze żadnych materiałów zawartych w jakiejkolwiek Witrynie CORSANO. Korzystanie z Treści w jakiejkolwiek innej witrynie internetowej lub w sieciowym środowisku komputerowym w jakimkolwiek celu jest zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody CORSANO. Znaki towarowe, logo i znaki usługowe („Znaki”) wyświetlane w Witrynach CORSANO są własnością CORSANO lub osób trzecich. Zabrania się używania tych Znaków bez wyraźnej, pisemnej zgody CORSANO lub takiej strony trzeciej. Jeśli chcesz uzyskać informacje na temat uzyskania zgody CORSANO na wykorzystanie Treści w Twojej witrynie internetowej, wyślij wiadomość e-mail prywatność@corsano.com.

W przypadku, gdy oferujemy pobieranie oprogramowania w Witrynie CORSANO, a użytkownik pobiera takie oprogramowanie, oprogramowanie, w tym między innymi wszelkie pliki, obrazy włączone lub generowane przez oprogramowanie oraz dane towarzyszące oprogramowaniu (łącznie „Oprogramowanie”) jest licencjonowana przez nas lub zewnętrznych licencjodawców wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku domowego. Nie przenosimy na Ciebie tytułu własności Oprogramowania. Użytkownik nie może rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać Oprogramowania, dekompilować, dokonywać inżynierii wstecznej, dezasemblować lub w inny sposób redukować Oprogramowania do postaci czytelnej dla człowieka. O ile nie zaznaczono inaczej wyraźnie i wyraźnie gdzie indziej, CORSANO niniejszym zrzeka się wszelkich gwarancji dotyczących oprogramowania, w tym między innymi wszelkich gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszalności, bez względu na to, czy są to gwarancje wyraźne, dorozumiane czy ustawowe.

CORSANO nie ponosi odpowiedzialności za (1) jakiekolwiek niedokładności, błędy lub awarie oprogramowania; (2) wszelkie straty lub szkody (w tym między innymi wszelkie szkody wtórne, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub przykładowe) wynikające z pobrania lub użytkowania oprogramowania lub spowodowane taką niedokładnością, błędem lub awarią oprogramowania. Jeżeli którekolwiek z powyższych postanowień jest nieważne na mocy obowiązującego prawa, odpowiedzialność CORSANO będzie ograniczona w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo.

2. Konta
Niektóre usługi w witrynach CORSANO umożliwiają lub wymagają utworzenia konta w celu uczestnictwa lub uzyskania dodatkowych korzyści. Wyrażasz zgodę na dostarczanie, utrzymywanie i aktualizowanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie zgodnie z naszymi procesami rejestracji („Dane rejestracyjne”). Zgadzasz się nie podszywać się pod żadną osobę lub podmiot ani fałszywie przedstawiać swojej tożsamości lub powiązania z żadną osobą lub podmiotem, w tym nie używać nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji o koncie innej osoby, nazwiska, wizerunku, głosu, obrazu lub zdjęcia innej osoby. Zgadzasz się również na niezwłoczne powiadomienie nas na prywatność@corsano.com o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu nazwy użytkownika, hasła, innych informacji o koncie lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa, o którym dowiesz się, że jest to związane z jakąkolwiek Witryną CORSANO lub z nią związane.

Możemy zawiesić lub zamknąć Twoje konto i możliwość korzystania z dowolnej Witryny CORSANO lub jej części w przypadku nieprzestrzegania niniejszych Warunków korzystania lub jakichkolwiek warunków specjalnych związanych z konkretną usługą.

3. Modyfikowanie i kończenie naszych usług
Nieustannie zmieniamy i ulepszamy nasze Usługi. Możemy dodawać lub usuwać funkcje lub funkcje, a także możemy całkowicie zawiesić lub zatrzymać Usługę. Możesz przestać korzystać z naszych Usług w dowolnym momencie, chociaż przykro nam, że odchodzisz. CORSANO może również w dowolnym momencie zaprzestać świadczenia Państwu Usług lub dodać lub utworzyć nowe ograniczenia naszych Usług.

Uważamy, że posiadasz swoje dane i zachowujesz dostęp do tych danych. Jeśli przestaniemy świadczyć Usługę, jeśli jest to możliwe, udzielimy Ci rozsądnego wyprzedzenia i szansy uzyskania informacji z tej Usług.

4. Odpowiedzialność
CORSANO nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących dokładności, rzetelności, kompletności lub aktualności Treści ani wyników, jakie można uzyskać z korzystania z Witryn CORSANO i Treści. Użytkownik korzysta ze Stron CORSANO i Treści na własne ryzyko. Zmiany są okresowo wprowadzane do Witryn CORSANO i mogą być wprowadzane w dowolnym momencie. Niektóre Treści w Witrynach CORSANO mogą być dostarczane przez osoby trzecie i CORSANO nie ponosi odpowiedzialności za żadną Treść dostarczoną przez osoby trzecie.
CORSANO nie gwarantuje, że strony CORSANO będą działać bezbłędnie lub że strony CORSANO lub ich serwery są wolne od wirusów komputerowych lub innych szkodliwych towarów. Jeśli korzystanie z witryn CORSANO lub treści spowoduje konieczność serwisowania lub wymiany sprzętu lub utratę zysków lub danych, CORSANO nie będzie ponosić odpowiedzialności za te koszty.

Witryny i treści CORSANO są udostępniane „tak jak są” bez jakichkolwiek gwarancji. CORSANO, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, zrzeka się wszelkich gwarancji, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, nienaruszania praw własności lub praw osób trzecich oraz gwarancji przydatności do określonego celu.

5. Gwarancje i zastrzeżenia
Użytkownik korzysta z Witryn CORSANO na własne ryzyko. W przypadku niezadowolenia z jakiejkolwiek Treści lub innej zawartości Witryn CORSANO lub niniejszych Warunków, jedynym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z Witryn CORSANO. W żadnym wypadku CORSANO ani żadna strona trzecia wymieniona na stronach CORSANO nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, ale nie ograniczając się do, przypadkowe, przykładowe i wynikowe szkody, utracone zyski lub szkody wynikające z utraty danych lub przerwy w działalności) wynikające z z użytkowania lub niemożności korzystania ze stron CORSANO i ich zawartości, niezależnie od tego, czy jest to oparte na gwarancji, umowie, czynie niedozwolonym lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, oraz czy CORSANO jest poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do Ciebie, w którym to przypadku takie wyłączenie lub ograniczenie ma zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

6. Linki do innych stron
Witryny CORSANO mogą zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich utrzymywanych przez inne osoby. Wszelkie takie łącza są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika, a nie jako poparcie przez CORSANO treści takich witryn internetowych osób trzecich. CORSANO nie ponosi odpowiedzialności za zawartość witryn internetowych osób trzecich, do których prowadzą łącza i nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących zawartości lub dokładności materiałów na takich witrynach internetowych osób trzecich ani praktyk prywatności takich osób trzecich. Decydując się na dostęp do witryn internetowych osób trzecich, do których prowadzą łącza, robisz to na własne ryzyko.

7. Aplikacje innych firm
W witrynach CORSANO możesz mieć możliwość pobrania aplikacji opracowanych przez osoby trzecie. CORSANO nie ponosi odpowiedzialności i nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących zawartości lub funkcjonalności tych aplikacji stron trzecich ani praktyk prywatności takich programistów stron trzecich. Jeśli zdecydujesz się pobrać i korzystać z którejkolwiek z tych aplikacji innych firm, robisz to na własne ryzyko.

8. Odszkodowanie
Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić firmę CORSANO, jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, działaniami lub żądaniami, w tym, bez ograniczeń, uzasadnionymi opłatami prawnymi i księgowymi, domniemanymi lub wynikającymi z naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków Posługiwać się. Niniejsze postanowienie o odszkodowaniu nie ma zastosowania do umyślnych lub lekkomyślnych działań lub rażącego niedbalstwa ze strony CORSANO.

9. Zasady dotyczące praw autorskich
CORSANO szanuje prawa własności intelektualnej innych osób. Zasadą CORSANO jest zamykanie kont użytkowników, którzy mogą naruszać lub wielokrotnie naruszać prawa autorskie osób trzecich, według własnego uznania iw stosownych przypadkach.
Aby przesłać do CORSANO powiadomienie o naruszeniu praw autorskich, powiadom nas:
E-mailem:
support@corsano.com
Pocztą:
Corsano Health BV
Wilhelmina van Pruisenweg 35
2595 w Hadze

10. Prawo
Jurysdykcja wszelkich sporów zostanie ustalona w Szwajcarii. Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem holenderskim. Wszelkie spory i czynności prawne wynikające z interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą sporami rozstrzyganymi i wnoszonymi wyłącznie do sądów w Hadze w Holandii. Niniejsza Umowa będzie interpretowana i egzekwowana zgodnie z prawem holenderskim.

W przypadku, gdy jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za niewykonalną, część niewykonalna będzie interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem, tak jak to możliwe, w celu odzwierciedlenia pierwotnych intencji stron, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy i skuteczności .

 

 

 

 

Tłumacz