Gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden laatst gewijzigd: April 30th 2021

Welkom op de internetsites van Corsano Health BV (CORSANO).

"CORSANO-sites" omvatten
https://corsano.com,
en andere internetsites waarop deze gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst. CORSANO wordt hierin soms "wij", "ons" of "onze" genoemd.

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U EEN SITE VAN CORSANO GEBRUIKT.

Door een CORSANO-site te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u de CORSANO-sites niet gebruiken.

Houd er rekening mee dat er speciale voorwaarden van toepassing kunnen zijn op sommige diensten of functies die op bepaalde CORSANO-sites worden aangeboden. Deze voorwaarden worden geplaatst in verband met de toepasselijke service of functie. Dergelijke voorwaarden zijn een aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden en prevaleren in geval van tegenstrijdigheid boven deze Gebruiksvoorwaarden.

CORSANO kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen door deze publicatie bij te werken. U bent gebonden aan een dergelijke wijziging en dient daarom deze pagina regelmatig te bezoeken om deze gebruiksvoorwaarden door te nemen. Als u de CORSANO-sites blijft gebruiken na een wijziging, betekent dit dat u instemt met de wijziging.

1. Gebruik van inhoud
De inhoud op CORSANO-sites, zoals tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, audio, video en ander materiaal, evenals de domeinnamen, slogan, organisatie en gebruikerslook-and-feel (gezamenlijk de "Inhoud"), is beschermd onderworpen aan auteursrechten, handelsmerken en andere dergelijke wetten in Zwitserland en het buitenland, en is eigendom van of wordt beheerd door CORSANO of door derden die hun inhoud in licentie hebben gegeven aan CORSANO. Ongeoorloofd gebruik van de inhoud kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en andere wetten. Wanneer een CORSANO-site is geconfigureerd om het downloaden van bepaalde inhoud mogelijk te maken, mag u één exemplaar van dergelijke inhoud naar één computer downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, op voorwaarde dat (a) u alle auteursrechten en andere eigendomskennisgevingen behoudt die zijn opgenomen in de originele inhoud, (b) u mag de inhoud niet verkopen of wijzigen, of de inhoud op geen enkele manier reproduceren, weergeven, publiekelijk uitvoeren, distribueren of anderszins gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CORSANO, en (c ) mag u de Inhoud niet gebruiken op een manier die een associatie met een van onze producten, diensten of merken suggereert.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CORSANO mag u geen materiaal op een CORSANO-site op een andere server "spiegelen". Het gebruik van de inhoud op een andere website of in een netwerkcomputeromgeving voor welk doel dan ook is verboden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CORSANO. De handelsmerken, logo's en dienstmerken (de "Merken") die op de CORSANO-sites worden weergegeven, zijn eigendom van CORSANO of derden. Het is u verboden deze Merken te gebruiken zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van CORSANO of een dergelijke derde partij. Als u informatie wilt over het verkrijgen van toestemming van CORSANO om de inhoud op uw website te gebruiken, kunt u een e-mail sturen privacy@corsano.com.

In het geval dat we downloads van software aanbieden op een CORSANO-site en u dergelijke software downloadt, wordt de software, inclusief maar niet beperkt tot alle bestanden, afbeeldingen die zijn opgenomen in of gegenereerd door de software, en gegevens die bij de software horen (gezamenlijk de "Software") wordt door ons of externe licentiegevers aan u in licentie gegeven, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik. Wij dragen de eigendom van de Software niet aan u over. U mag de Software niet distribueren of anderszins exploiteren, noch de Software decompileren, reverse-engineeren, demonteren of anderszins reduceren tot een voor mensen leesbare vorm. Tenzij specifiek en uitdrukkelijk elders vermeld, wijst CORSANO hierbij alle garanties met betrekking tot de software af, inclusief maar niet beperkt tot alle garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, ongeacht of dergelijke garanties expliciet, impliciet of wettelijk zijn.

CORSANO is niet aansprakelijk voor (1) enige onnauwkeurigheid, fout in of falen van de software; (2) enig verlies of enige schade (inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, indirecte, incidentele, speciale of voorbeeldschade) die voortvloeit uit het downloaden of gebruiken van de software, of veroorzaakt door een dergelijke onnauwkeurigheid, fout of falen van de software. Als een van de bovenstaande bepalingen nietig is onder de toepasselijke wetgeving, is de aansprakelijkheid van CORSANO beperkt tot de volledige omvang die door de wet is toegestaan.

2. accounts
Sommige diensten op de CORSANO-sites staan ​​toe of vereisen dat u een account aanmaakt om deel te nemen of om extra voordelen te verkrijgen. U stemt ermee in om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken, te onderhouden en bij te werken zoals gevraagd door onze registratieprocessen (de "Registratiegegevens"). U gaat ermee akkoord dat u zich niet voordoet als een persoon of entiteit of uw identiteit of band met een persoon of entiteit verkeerd voorstelt, inclusief het gebruik van de gebruikersnaam, het wachtwoord of andere accountinformatie van iemand anders, of de naam, gelijkenis, stem, afbeelding of foto van iemand anders. U stemt er ook mee in om ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via privacy@corsano.com van enig ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord, andere accountinformatie of enige andere inbreuk op de beveiliging waarvan u op de hoogte bent met betrekking tot een CORSANO-site.

We kunnen uw account en uw mogelijkheid om een ​​CORSANO-site of een deel daarvan te gebruiken, opschorten of beëindigen wegens niet-naleving van deze gebruiksvoorwaarden of speciale voorwaarden met betrekking tot een bepaalde service.

3. Aanpassen en beëindigen van onze Diensten
Wij zijn voortdurend bezig met het veranderen en verbeteren van onze Diensten. We kunnen functionaliteiten of kenmerken toevoegen of verwijderen, en we kunnen een Dienst geheel opschorten of stopzetten. U kunt op elk moment stoppen met het gebruik van onze Diensten, hoewel we het jammer vinden als u weggaat. CORSANO kan ook op elk moment stoppen met het leveren van Services aan u, of nieuwe limieten aan onze Services toevoegen of creëren.

Wij zijn van mening dat u uw gegevens bezit en uw toegang tot dergelijke gegevens behoudt belangrijk is. Als we een Service stopzetten, waar redelijkerwijs mogelijk is, geven wij u een redelijke voorschot en kans op informatie uit die Dienst.

4. Aansprakelijkheid
CORSANO geeft geen verklaringen of garanties over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of actualiteit van de Inhoud of over de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de CORSANO-sites en de Inhoud. Elk gebruik van de CORSANO-sites en de inhoud is op eigen risico. Er worden periodiek wijzigingen aangebracht aan de CORSANO-sites en deze kunnen op elk moment worden aangebracht. Sommige inhoud op de CORSANO-sites kan door derden worden geleverd en CORSANO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke inhoud die door derden wordt geleverd.
CORSANO garandeert niet dat de CORSANO-sites foutloos zullen werken of dat de CORSANO-sites of hun servers vrij zijn van computervirussen of andere schadelijke goederen. Als uw gebruik van de CORSANO-sites of de inhoud resulteert in de noodzaak van onderhoud of vervanging van apparatuur of verlies van winst of gegevens, is CORSANO niet verantwoordelijk voor die kosten.

De CORSANO-sites en inhoud worden aangeboden op een 'as is'-basis, zonder enige garantie van welke aard dan ook. CORSANO wijst, voor zover toegestaan ​​door de wet, alle garanties af, inclusief maar niet beperkt tot de garantie van verkoopbaarheid, niet-schending van eigendomsrechten of rechten van derden, en de garantie van geschiktheid voor een bepaald doel.

5. Garanties en disclaimers
Uw gebruik van de CORSANO-sites is op eigen risico. Als u niet tevreden bent met de inhoud of andere inhoud van de CORSANO-sites of met deze algemene voorwaarden, is uw enige remedie het stopzetten van het gebruik van de CORSANO-sites. CORSANO of derden die op de CORSANO-sites worden vermeld, zijn in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, incidentele, voorbeeld- en gevolgschade, gederfde winst of schade als gevolg van verloren gegevens of bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit van het gebruik of onvermogen om de CORSANO-sites en de inhoud te gebruiken, ongeacht of deze gebaseerd zijn op garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie, en of CORSANO al dan niet op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige staten staan ​​de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing, in welk geval een dergelijke uitsluiting of beperking van toepassing is voor zover toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving.

6. Links naar andere sites
De CORSANO-sites kunnen links bevatten naar websites van derden die door anderen worden onderhouden. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en niet als goedkeuring door CORSANO van de inhoud op dergelijke websites van derden. CORSANO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte sites van derden en geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal op dergelijke websites van derden of de privacypraktijken van dergelijke derden. Als u besluit om gelinkte websites van derden te bezoeken, doet u dit op eigen risico.

7. Toepassingen van derden
Op CORSANO-sites heeft u mogelijk de mogelijkheid om applicaties te downloaden die door derden zijn ontwikkeld. CORSANO is niet verantwoordelijk voor en geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de inhoud of functionaliteit van deze applicaties van derden of de privacypraktijken van dergelijke externe ontwikkelaars. Als u besluit een van deze toepassingen van derden te downloaden en te gebruiken, doet u dit op eigen risico.

8. Vergoeding
U stemt ermee in om CORSANO, haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, acties of eisen, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige vergoedingen, beweerde of voortvloeiende uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden Gebruik maken van. Deze vrijwaringsbepaling is niet van toepassing op opzet of roekeloosheid van CORSANO.

9. Copyrightbeleid
CORSANO respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is het beleid van CORSANO om, naar eigen goeddunken en indien passend, de accounts te beëindigen van gebruikers die mogelijk (herhaaldelijk) inbreuk maken op de auteursrechten van derden.
Om een ​​melding van inbreuk op het auteursrecht bij CORSANO in te dienen, dient u ons op de hoogte te stellen:
Per email:
ondersteuning@corsano.com
Per post:
Corsano Health BV
Wilhelmina van Pruisenweg 35
2595 AN Den Haag
Nederland

10. Toepasselijk recht
De jurisdictie van eventuele geschillen wordt gevestigd in Zwitserland. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Alle geschillen en rechtsvorderingen die voortvloeien uit de interpretatie of toepassing van deze Overeenkomst zullen worden beslecht door en uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van Den Haag, Nederland. Deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

In het geval dat enig deel van deze Overeenkomst niet-afdwingbaar wordt geacht, zal het niet-afdwingbare deel worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving om de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen zo goed mogelijk weer te geven, en de overige bepalingen blijven volledig van kracht .

 

 

 

 

Vertalen